• Wartakanlah Injil kepada segala makhluk.
  Mrk 16:15

 • 你们往普天下去, 向一切受造物宣传福音
  谷 16:15

 • Everything is possible by the power of the Holy Spirit’s Grace.
  St Arnold Janssen

 • Segala sesuatu menjadi mungkin dalam kekuatan karunia Roh Kudus.
  St. Arnold Janssen

 • 我当传教士不是为主牺牲,而是上主给我的最大恩赐
  圣福若瑟神父

 • Với sức mạnh Ân Huệ của Chúa Thánh Thần, Mọi việc đều có thể được.
  St Arnoldus Janssen

 • Preach the Gospel to the whole creation./Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo
  Mk 16:15

 • There are many different gifts, but it is always the same Spirit.
  1 Cor 12:4

 • And the Word became flesh and lived among us.
  Jn 1:14

 • Let the word of Christ, in all its richness, find a home with you.
  Col 3:16

 • To proclaim the Good News is the first and greatest act of love of neighbour.
  St Arnold Janssen

 • 传扬天国福音是第一且最大的爱近人行动
  圣杨生•爱诺德神父

 • Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí/
  1 Cor. 14:4

 • 圣言成了血肉,寄居在我们中间
  若 1:14

 • Ada rupa-rupa karunia, tetapi Roh satu
  1 Kor 12:4

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Maundy Thursday

Description

Mass of the Lord's Supper

Location information

199 Epping Rd, Marsfield NSW 2122, Australia

Country
Australia
County
New South Wales
City
Marsfield 2122
Street
199 Epping Road